วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Continue Reading

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนว […]

Continue Reading

ประเมินผลงานเชิงประจักษ์และสภาพจริง โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้รับก […]

Continue Reading

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้รับก […]

Continue Reading