ข่าวประชาสัมพันธ์

“นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”(Best Practice) “HUAITHONG MODEL”

โรงเรียนบ้านห้วยทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำ มีอาชีพ “นักเรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การทำงาน ฝึกการทำงานเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้” โดยเน้นสภาพของบริบทของชุมชน ความต้องการแรงงานของตลาด ความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 4 เสาหลักประกอบด้วย ผู้บริหาร/ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์/ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กับ โรงเรียนบ้านห้วยทอง และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำลำห้วยสัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สอดรับกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 3 หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ มีอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ และการมีงานทำ
สถานศึกษาจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 3 หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ มีอาชีพ “นักเรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การทำงาน ฝึกการทำงานเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้” สู่การปฏิบัติ จึงได้พัฒนานวัตกรรม HUAITHONG MODEL ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และทักษะด้านอาชีพ ได้รับโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ และมีทักษะอาชีพ โดยมีกระบวนการคิดและการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในยุค new normal โดยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงตามรูปแบบ Active Learning ทั้งในห้องเรียนและบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *