ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เดิมเรียกว่าโรงเรียนบ้านกกก่อ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 มีครูใหญ่คนแรกคือ นายสว่างชัชวาล อาคารเรียนที่ใช้ศาลาที่พักคนเดินทาง ปี พ.ศ. 2517 คณะครู นักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันรื้อย้ายโรงเรียนมาตั้งในหมู่บ้าน ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านห้วยทองและได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ช ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ปัจจุบัน ได้มี นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี เป็นผู้บริหารสถานศึกษา