ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี