ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 : E–Service