โรงเรียนบ้านห้วยทอง มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ก้าวทันสังคมและเทคโนโลยี มีศักยภาพการแข่งขัน  ร่วมบริหารโดยชุมชน  ทุกคนรักสิ่งแวดล้อม  เป็นคนดีพร้อม  มีความเป็นไทย  พลานามัยสมบูรณ์ หนุนนำประชาธิปไตย  ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม


 • ๑. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน  โดยให้มีสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคกัน
  ๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  ๓.. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท
  ๔. ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ๕. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ครู  นักเรียน  ชุมชน  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ๖. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นไทย
  ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี
  ๘. ร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในและนอกโรงเรียน