จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทอง

( ปีการศึกษา 2562 )

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562