ITA2020

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้าง

02 : ข้อมูลผู้บริหาร

03 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

O9 : Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10: แผนดำเนินงานประจำปี

O11: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17: E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41: รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน