วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านห้วยทอง มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานก้าวหน้าทันสังคมและเทคโนโลยี มีศักยภาพการแข่งขัน บริหารจัดการร่วมกับชุมชนทุกคน รักษ์สิ่งแว้ดล้อมเป็นคนดีมีความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์ หนุนนำประชาธิปไตย ใช้เศรษฐกิจพอเพียง