ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง

สิบเอกวรุตม์ ผาโคตร
ตำแหน่งครู คศ.3
นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมี
ตำแหน่งครู คศ.3
นางประพรรณพร เที่ยงธรรม
ตำแหน่งครู คศ.3
นางสาวนิภา พุทธรา
ตำแหน่งครู คศ.3
นายสุระ ศรีสิงห์
ตำแหน่งครู คศ.2
นางสาวชนกพร เหมะธุลิน
ตำแหน่งครู คศ.1
นางจุฑามณี ทะสา
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวศรีประภา ฮองต้น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายนบพล ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ว่าที่ รต.วราวุฒิ อินทร์เกื้อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสุวิทย์ โพธิ์นาง
พนักงานราชการ
นางสาวนิดน้อย บุญธรรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายบรรชา อรรคสูรย์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางสาวพิยดา อุดมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมีชัย สุคงเจริญ
ช่างไฟฟ้า 4