ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้าง

02 : ข้อมูลผู้บริหาร

03 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

O9 : Social Network