ช่องทางการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยทองตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120 อีเมล์ banhuaithong.edu@gmail.com เขตบริการของโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ บ้านนาลานข้าว บ้านป่าม่วง บ้านนากวย เป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐ วิถีพุทธ โรงเรียนดีประจำตำบล สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Zero Waste School โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.