ผู้บริหารและบุคคลากร

นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Facebook
นางประพรรณพร เที่ยงธรรม
ตำแหน่งครู คศ.3
นายสุระ ศรีสิงห์
ตำแหน่งครู คศ.2
นางจุฑามณี ทะสา
ตำแหน่งครู คศ.1
นางสาวศรีประภา ฮองต้น
ตำแหน่ง ครู
นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ
ตำแหน่ง ครู
นายนบพล ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน
ตำแหน่ง ครู
ว่าที่ ร.ต.วราวุฒิ อินทร์เกื้อ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนิดน้อย บุญธรรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพิยดา อุดมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมีชัย สุคงเจริญ
ช่างไฟฟ้า 4